Партньори

Курсове

sbmec logo
ОБУЧЕНИЕ ПО СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ ЗА БОРБА С ПОЖАРИ ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА
sbmec logo
ОБУЧЕНИЕ ПО СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ ЗА БОРБА С ПОЖАРИ ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА - ОПРЕСНИТЕЛЕН
sbmec logo
ВОДАЧ НА СПАСИТЕЛНО СРЕДСТВО И ДЕЖУРНА ЛОДКА, РАЗЛИЧНА ОТ БЪРЗОХОДНА СПАСИТЕЛНА ЛОДКА
sbmec logo
ВОДАЧ НА СПАСИТЕЛНО СРЕДСТВО И ДЕЖУРНА ЛОДКА, РАЗЛИЧНА ОТ БЪРЗОХОДНА СПАСИТЕЛНА ЛОДКА - ОПРЕСНИТЕЛЕН
sbmec logo
ВОДАЧ НА БЪРЗОХОДНА СПАСИТЕЛНА ЛОДКА
sbmec logo
ВОДАЧ НА БЪРЗОХОДНА СПАСИТЕЛНА ЛОДКА - ОПРЕСНИТЕЛЕН
sbmec logo
МЕДИЦИНСКИ ГРИЖИ НА БОРДА НА КОРАБА
sbmec logo
МЕДИЦИНСКИ ГРИЖИ НА БОРДА НА КОРАБА - ОПРЕСНИТЕЛЕН
sbmec logo
УМЕНИЕ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
sbmec logo
ОСНОВНА ПОДГОТОВКА ПО МОРСКА БЕЗОПАСНОСТ
sbmec logo
ОСНОВНА ПОДГОТОВКА ПО МОРСКА БЕЗОПАСНОСТ - ОПРЕСНИТЕЛЕН
sbmec logo
ПОЗНАНИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
sbmec logo
ЕЛЕМЕНТАРНИ ПОЗНАНИЯ ЗА СИГУРНОСТТА НА КОРАБА
sbmec logo
КОМПЕТЕНТНОСТ НА МОРСКИТЕ ЛИЦА, ИЗПЪЛНЯВАЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ СВЪРЗАНИ СЪС СИГУРНОСТТА НА КОРАБА
sbmec logo
ОФИЦЕР ПО СИГУРНОСТТА НА КОРАБА
sbmec logo
УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПА И РЕСУРСИТЕ В МАШИННО ОТДЕЛЕНИЕ
sbmec logo
УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПА И РЕСУРСИТЕ НА МОСТИКА
sbmec logo
СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ЕКИПАЖИ НА ПЪТНИЧЕСКИ КОРАБИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО РО-РО ПЪТНИЧЕСКИ КОРАБИ)
sbmec logo
ОБРАБОТКА И ПРЕВОЗ НА ПАКЕТИРАНИ И ТВЪРДИ ОПАСНИ, РИСКОВИ И ВРЕДНИ ТОВАРИ
sbmec logo
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА КОРАБНО ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ С НАПРЕЖЕНИЕ НАД 1000 ВОЛТА
sbmec logo
ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТАТА НА НЕФТЕН ТАНКЕР И ТАНКЕР ХИМИКАЛОВОЗ
sbmec logo
ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА НА БОРДА НА ТАНКЕР - ГАЗОВОЗ
sbmec logo
GMDSS РАДИО ОПЕРАТОР ОБЩА КАТЕГОРИЯ GOC
sbmec logo
GMDSS РАДИО ОПЕРАТОР ОБЩА КАТЕГОРИЯ GOC - ОПРЕСНИТЕЛЕН
sbmec logo
GMDSS РАДИО ОПЕРАТОР ОГРАНИЧЕНА КАТЕГОРИЯ ROC
sbmec logo
GMDSS РАДИО ОПЕРАТОР ОГРАНИЧЕНА КАТЕГОРИЯ ROC - ОПРЕСНИТЕЛЕН
sbmec logo
GMDSS РАДИО ОПЕРАТОР ОГРАНИЧЕНА КАТЕГОРИЯ ROC ЗОНА А1 (МЕСТНО ПЛАВАНЕ) - ОПРЕСНИТЕЛЕН
sbmec logo
ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ЗА УПРАВЛЕНСКО НИВО ЗА КОРАБОВОДИТЕЛИ
sbmec logo
ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ЗА УПРАВЛЕНСКО НИВО ЗА МЕХАНИЦИ
sbmec logo
ОПЕРАТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ КАРТИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ
sbmec logo
ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАДИОЛОКАЦИОННА СТАНЦИЯ И АВТОМАТЕЗИРАНА РАДИОЛОКАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ СБЛЪСКВАНЕ ЗА ОСИГОРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОСТ НА КОРАБОПЛАВАНЕТО
sbmec logo
ЕКСПОАТАЦИЯ НА СЪВРЕМЕННИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГЛАВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ МАШИНИ
sbmec logo
ПОДГОТОВКА НА МОРСКИ ИНСТРУКТОРИ
sbmec logo
ОЦЕНЯВАНЕ, ИЗПИТВАНЕ И ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА МОРСКИ ЛИЦА
sbmec logo
ДОПЪЛВАЩО ОБУЧЕНИЕ, ИЗИСКВАНО ПО ЧЛ.37, ТОЧКА 7, БУКВА „Г" ОТ НАРЕДБА N:6 ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ НА МОРСКИТЕ ЛИЦА В Р. БЪЛГАРИЯ – IMO 7.08
sbmec logo
СИМУЛАТОРЕН ИНСТРУКТОР И ОЦЕНИТЕЛ ПО IMO MODEL COURSE 6.10
sbmec logo
ПОДГОТОВКА НА ВОДАЧ НА КОРАБ ДО 40БРТ, ИЗВЪРШВАЩ СЕЗОНЕН ПРЕВОЗ НА ХОРА ДО 35 ЧОВЕКА
sbmec logo
ВОДАЧ НА КОРАБ ДО 40 БТ НА МОРЕ
sbmec logo
Идентифициране и контрол/отстраняване на опасности в и около затворени пространства
sbmec logo
Изисквания за безопасна работа при извършване на швартови операции
sbmec logo
Сероводород- безопасност при работа- H2S
sbmec logo
Контрол на атмосферата и газ фрий
sbmec logo
Оценка на риска и разследване на инциденти
sbmec logo
Корабен офицер по безопасността
sbmec logo
Управление и маневриране на кораба
sbmec logo
Основна подготовка за работа на кораби, плаващи в полярни води